Regulamin sklepu internetowego

§1 Postanowienia wstępne

Sklep internetowy robimyswojskie.pl, dostępny pod adresem internetowym https://robimyswojskie.pl prowadzony jest przez Profit-Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grojcu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171590, o kapitale zakładowym 500 000 tys. zł, NIP 676 168 6 089, REGON 351141390.

2.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 Definicje

1.Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.Sprzedawca – Profit-Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grojcu przy ul. Jana III Sobieskiego 12, kod pocztowy 32-566 Alwernia, wpisany do Krajowego Rejestru

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171590, o kapitale zakładowym 500 000 tys. zł, NIP 676 168 60 89 REGON 351141390.

3.Zamawiający, Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych (co obejmuje również osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą) , osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca

Zamówienia w ramach sklepu internetowego.

4.Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://robimyswojskie.pl.

6.Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8.Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9.Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10.Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11.Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12.Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13.Produkt, Produkty Towar, Towary - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14.Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

15.Miejsce odbioru – Grojec, ul. Jana III Sobieskiego 12, 32-566 Alwernia.

16.Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3 Kontakt ze Sklepem

1.Adres Sprzedawcy: Grojec, ul. Jana III Sobieskiego 12, 32-566 Alwernia

2.Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@robimyswojskie.pl

3.Numer telefonu Sprzedawcy: 602354174, 12 283 19 55

4.Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 28 1240 4230 1111 0010 7324 6214

5.Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6.Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku.

§4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu FireFox, Opera, Google Chrome lub inną

b.aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.włączona obsługa plików cookies

d.zainstalowany program FlashPlayer.

§5 Informacje ogólne

1.Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4.Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§6 Zakładanie Konta w Sklepie

1.Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres email, imię, nazwisko,

2.Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Otworzyć Sklep w dostępnej przeglądarce internetowej pod adresem robimyswojskie.pl

2.wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka";

3.zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4.jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia z numerem telefonu oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5.kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę? oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6.wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego

Produktu:

a.List ekonomiczny polecony,

b.Przesyłka kurierska FEDEX, przesyłka kurierska FEDEX pobraniowa,

c.Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Grojec, ul. Jana III Sobieskiego 12, 32-566 Alwernia

2.Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.Płatność przy odbiorze z Miejsca odbioru - gotówką

b.Płatność za pobraniem gotówką u kuriera

c.Przedpłata za pomocą systemu płatności elektronicznych przelewy24.pl

d.Przedpłata na konto Sprzedającego tradycyjnym przelewem bankowym na konto Sprzedawcy nr 28 1240 4230 1111 0010 7324 6214. Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego

otrzymanego w e-mailu potwierdzającym zamówienie. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może wydłużyć termin realizacji zamówienia.

e.Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący płatności za Zamówienie zostaje Przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się, Zamawiający otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu, z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany do Sklepu internetowego. Operatorem Płatności on-line za pomocą systemu płatności przelewy24.pl i administratorem danych zamawiającego są firmy:

PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego systemu Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań

– Nowe Miasto Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000347935, NIP 779-236-98-87, REGON 3013455068.

DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON

634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513.

Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są za pomocą systemu płatności internetowych spółką.

3.Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.W przypadku wyboru przez Klienta:

a.płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b.płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki gotówką.

c.płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki w Miejscu, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru nie później niż w chwili odbioru przesyłki.

4.Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem

dostawy jest najdłuższy podany termin.

5.B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6.Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

7.W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

8.W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

9. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

10. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

11.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy�? oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

12.Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

13.Przy dostawie Produktów przez firmę kurierską, Klient proszony jest o sprawdzenie w obecności kuriera, czy przesyłka i Produkty w niej zawarte nie posiadają uszkodzenia wynikłego z transportu, czy są nienaruszone, zgodne z Zamówieniem. Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający jest zobowiązany o spisanie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego. Reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki oraz braki ilościowe w Towarze, rozpatrywane będą wyłącznie na podstawie spisanego protokołu.

14.Na każde sprzedane Produkty wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia i zawartej Umowy sprzedaży.

15.Zamawiający jest na bieżąco informowany o zmianie statusu Zamówienia drogą mailową.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

1.Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4.Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

5.W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6.Skutki odstąpienia od Umowy:

a.W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b.Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż

w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania zwrotu Towaru. Umowa jest uważana za niezawartą.

c.Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu przelewu bankowego na rachunek Kupującego podany w Oświadczeniu o odstąpieniu od umowy w terminie podanym w §10 pkt 6 b.

d.Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

e.Konsument proszony jest o należyte zabezpieczenie na czas wysyłki zwracanego Towaru.

9.W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10.Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c.w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d.o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e.w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f.w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g.w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi

Sprzedawca nie ma kontroli,

h.w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie

zostało otwarte po dostarczeniu,

i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy

o prenumeratę,

j.o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§11 Reklamacja i gwarancja

1.Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.

2.Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3.W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4.Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym

Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5.Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7.Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu. Koszt zwrotu produktu pokrywa Zamawiający.

8.W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

9. Reklamacja dotycząca uszkodzenia przesyłki lub/i niezgodności ilościowych w Towarze realizowana przez firmy kurierskie, będzie rozpatrywana wyłącznie w oparciu o protokół sporządzony w obecności kuriera.
§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta

z poza sądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami

internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phporaz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b.Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji

Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c.Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3.Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: o firma hostingowa na zasadzie powierzenia

o kurierzy

o operatorzy pocztowi o ubezpieczyciele

o kancelarie prawne i windykatorzy o banki

o operatorzy płatności o organy publiczne

o operatorzy systemu komentarzy

o operatorzy rozwiązania typu chat online

o upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

o firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

4.Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14 Postanowienia końcowe

1.Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianie

Sprzedawca poinformuje Klienta zamieszczając informację na stronie Sklepu

3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta.

Imię, Nazwisko Konsumenta ……………………………………………………………………

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy, email………………………………………………………………………..

Nr zamówienia ……………………………………………………………………………………...

Nr Paragonu lub Faktury…………………………………………………………………………….

Do

Profit-Poland Sp. z o.o. Grojec, Jana III Sobieskiego 12 32-566 Alwernia

Z dopiskiem: odstąpienie od umowy www.robimyswojskie.pl

Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz 827 z późn. Zm.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………...

Umowa sprzedaży została zawarta z Profit-Poland. Sp. z o.o. w dniu ………………………….

roku……, a odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w dniu……………………roku.

Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy:

……………………………………………………………………………………………….

Data i Podpis konsumenta ………………………………………………………………….